1.0 Zakres

Dla wszystkich kontaktów handlowych i zamówień  pomiędzy qunatex.pl (zwanym dalej Sprzedawcą; quantex) a nabywcami jego towarów (zwanych dalej Kupującymi) obowiązują warunki w formie pisemnej. Quantex nie akceptuje żadnych innych warunków. Kupującego korzystającego z katalogu quantex  obowiązują wyłącznie warunki quantex. Wszystkie warunki oferty firmy quantex mogą ulec zmianie.

2.0 Zawarcie umowy

2.1 Zamówienie Kupującego z katalogu internetowego quantex i zaksięgowana zaplata towaru na wskazane konto jest jednoznaczne z umowa kupna. Przyjęcie zamówienia quantex potwierdza e-mailem na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia. W  potwierdzeniu zostają wyszczególnione ilość sztuk, koszty towaru, transportu i całkowity koszt zamówienia.

2.2 Zamówienie może zostać anulowane pisemnie do momentu rozpoczęcia jego realizacji, czyli do potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia do realizacji wiąże się z obciążeniem Kupującego kosztami jakie poniósł Sprzedawca przy realizacji zamówienia.

3.0 Cena / Warunki dostawy

3.1 Ceny oferowanych towarów i koszt wysyłki są podane w złotych (PLN) z podatkiem VAT.

3.2   Sprzedawca ma prawo zmieniać ceny np. podwyższać w wyniku wzrostu kosztów spowodowanych w produkcji lub obniżać dając rabaty i bonusy. Informację ocenie towaru, aktualnej w dniu zamówienia są umieszczone na stronie internetowej lub można je uzyskać w dziale handlowym.

3.3 Jeśli Kupujący opóźnia się z zapłatą Sprzedawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia, wstrzymania dostawy zamówionych towarów oraz realizacji kolejnych zamówień Kupującego.

3.3 Termin dostawy

Dostawa jest realizowana tak szybko jak to możliwe. Artykuły dostępne na magazynie będą dostarczone do klienta w ciągu 2-4 dni, w zależności od możliwości logistycznych firmy kurierskiej. Jeżeli artykułów nie ma w magazynie, klient zostanie o tym poinformowany, a także zostanie zawiadomiony o dacie dostawy. W przypadku połączonych dostaw (dostępnych i niedostępnych artykułów) klient decyduje czy chce oddzielne czy kompletne zamówienie. Data dostawy jest określana przez termin dostawy artykułów dostępnych w danej chwili.

3.4 Warunki i kontrola dostawy

Dostawa jest realizowana przez 6 dni w tygodniu (oprócz niedziel). Jeżeli  dostawa ma być przesłana na inny adres niż podany na fakturze, prosimy o podanie nam adresu gdzie mamy dostarczyć przesyłkę. Kwitując odbiór proszę przy odbiorze sprawdzić czy przesyłka jest nieuszkodzona oraz czy zawiera właściwy produkt i właściwą ilość. Jeżeli zostanie stwierdzone ewentualne uszkodzenie prosimy o poświadczenie od przewoźnika i natychmiastowy kontakt z nami.

3.5 Opakowanie

Quantex używa  wyłącznie tekturowych opakowań, które zostały zatwierdzone do wysyłki przez  firmy transportowe. Opakowania stosowane przez nas gwarantują ochronę przed uszkodzeniami w transporcie. Ewentualne zwroty prosimy dokonywać wyłącznie w naszych opakowaniach.

4.0 Zwrot lub zamiana

4.1 Zwrot towaru

Kupujący może w wyjątkowych przypadkach potwierdzonych pisemnym zaświadczeniem zwrócić towar do Sprzedającego lub starać się o zamianę w ciągu 2 tygodni. Czas liczony jest od momentu dostarczenia i odbioru przesyłki.  Wysyłka zwrotna jest na koszt i ryzyko nabywcy.

Prosimy zwracać towar jako ubezpieczony i zachować pokwitowanie.

Wysyłka zwrotna musi  być wysłana na adres:

Quantex – Instalacje Odgromowe
Koźmice Wielkie 853
32-020 Wieliczka

e-mail: elektroinstalacje@quantex.pl

Zwracany towar musi być w nienaruszonym stanie czyli kompletny, nieużywany i fabrycznie zapakowany.

4.2 Następstwa zwrotu

Aby zwrot towaru był skuteczny i uznany otrzymane produkty musza zostać fizycznie zwrócone na adres Sprzedającego.  Wzajemne świadczenia z uwzględnieniem ewentualnych kosztów związanych np.: z uszkodzeniem przez Kupującego musi zostać rozliczona i  pokryta. Ponadto Kupujący może utracić prawo do wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości produktu, jeżeli postępował z produktami niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Zwrot należnej kwoty powinien nastąpić w terminie 30 dni od daty zwrotu towaru.

5.0 Gwarancja

Gwarantujemy, że wszystkie towary w momencie dostarczenia są wolne od wad materiałowych. Wszelkie wady w okresie gwarancji prawnej mogą zostać usunięte lub towar zostanie wymieniony na nowy.

6.0 Reklamacja

6.1 Kwitując odbiór proszę przy odbiorze sprawdzić czy przesyłka jest nieuszkodzona oraz czy zawiera właściwy produkt i właściwą ilość. Jeżeli zostanie stwierdzone ewentualne uszkodzenie prosimy o poświadczenie od przewoźnika. Reklamacje należy zgłaszać natychmiast do Działu Handlowego.

6.2 Odpowiedzialność Sprzedającego dotyczy jednak wyłącznie wad zgłoszonych nie później niż w terminie 10 dni od dnia wykrycia wady przez Kupującego i nie później niż w terminie 2 lat od daty faktury

6.3 W celu usunięcia wad lub wymiany, Kupujący winien odesłać towar Sprzedającemu na swój koszt, uzgadniając wcześniej z nim formę przesyłki, przewoźnika lub odbiór własny Sprzedającego.

6.4 Sprzedawca może zamiast usunięcia wady lub wymiany na towar wolny od wad, zwrócić Kupującemu otrzymaną kwotę zakupu.

6.5 Zobowiązania Sprzedawcy z niniejszej gwarancji ograniczają się do kosztów, które łącznie nie przekraczają ceny samego towaru.

6.6 Sprzedawca odpowiada wyłącznie za wady, które ujawniły się w czasie użytkowania towaru, zgodnie z jego przeznaczaniem. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje wad spowodowanych wadliwą konserwacją lub niewłaściwym zamontowaniem przez osoby/firmy trzecie lub Kupującego, zmianami dokonanymi przez Kupującego, naprawami niewłaściwie przeprowadzonymi przez Kupującego lub wynikającymi z normalnego zużycia.

6.7 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez dostarczony towar, które nastąpiły po zakupie towaru.

6.8 Odpowiedzialność Sprzedającego za wady towaru jest ograniczona wyłącznie do zobowiązań Sprzedawcy, które wynikają z niniejszej gwarancji.

7.0 Dane techniczne i informacje

Dane techniczne, opisy i zdjęcia produktów w katalogach i na stronie sklepu internetowego maja wyłącznie charakter orientacyjny i zawierają tylko wybrane i przybliżone informacje techniczne. Ze względu na ciągły rozwój i doskonalenie produktów artykułów produkowanych przez naszego producenta zastrzegamy sobie możliwość niezgodności niektórych parametrów z danymi opublikowanymi na stronie.

8.0 Siła wyższa

W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a które uniemożliwiają wywiązanie się przez Sprzedającego z przyjętych przez niego zobowiązań, Sprzedający jest zwolniony od zobowiązań wynikających z przyjętego do realizacji zamówienia oraz niniejszego Regulaminu Sprzedaży przez cały czas trwania takich okoliczności.

9.0 Zachowanie własności

Quantex zastrzega sobie własność wszystkich towarów, które są dostarczane do Kupującego, aż do całkowitej zapłaty ceny zakupu i  kosztów wysyłki. Jeśli Kupujący zalega z płatnością za towar lub nie spełnia innych zobowiązań umownych, quantex ma prawo do odstąpienia od umowy oraz do żądania zwrotu otrzymanych towarów lub do przeniesienia wierzytelności wobec Kupującego do firmy windykacyjnej.

10.0 Gwarancja zachowania prywatności

quantex.pl przechowuje dane swoich klientów (imię i nazwisko, adres, formę płatności) w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz używa w/w danych tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień. W sytuacjach szczególnych dane Kupującego mogą zostać przekazane osobom trzecim tylko pod warunkiem, jeśli wymaga tego prawidłowa realizacja umowy, np. firm kurierskich lub banku. Kupujący ma dostęp do swoich danych w celu ich zmiany lub ich usunięcia. Bezpieczeństwo płatności (np. karta kredytowa, polecenie zapłaty) i ochrony tych danych jest dla nas szczególnie ważne. Do przekazywania danych klientów (np. numery kart kredytowych, kont bankowych) używamy bezpiecznego protokołu SSL (Secure Socket Layer) i technologii szyfrowania. Wszystkie dane przekazywane za pośrednictwem internetu przed wysłaniem są szyfrowane. Wszystkie systemy, w których przechowujemy dane o klientach są zabezpieczone hasłem i dostępne do kontroli tylko dla upoważnionych osób.

11.0 Postanowienia końcowe

11.1 Stosunek prawny pomiędzy Quantex a Kupującym  jak również warunki handlowe podlegają prawu polskiemu. Miejscem właściwym dla sądów obu stron jest Kraków.

11.2 Jeśli jeden z warunków niniejszej umowy jest nieskuteczny nie ma to wpływu na pozostałą część umowy. Obie strony zobowiązują się do polubownego porozumienia w sprawach spornych. Zasada ta ma również zastosowanie, jeżeli umowa wskazuje luki, które nie mogły być przewidziane przez strony.

11.3 Zgłoszenie dotyczące odpowiedzialności za linki:
Operator witryny internetowej może ponosić solidarna odpowiedzialność za treść linków. Dlatego quantex.pl dystansuje się od wszelkich treści stron powiązanych na tej stronie. Dotyczy to wszystkich linków w sklepie. Jeżeli zawartość powiązanych stron naruszałaby zasady obowiązującego prawa, to prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie naszego administratora. Odpowiedni link zostanie natychmiast usunięty z witryny internetowej.

11.4 Prawa autorskie:
Wszelkie prawa autorskie należą do quantex.pl i są zastrzeżone.

11.5 Informacja prawna odnośnie witryny : quantex.pl

Quantex – Instalacje Odgromowe
Koźmice Wielkie 853
32-020 Wieliczka
Polska

Telefon +48 660 542 683

NIP 683-197-41-85

Sąd Polubowny przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

Akceptując Regulamin quantex.pl Kupujący potwierdza, ze jest osoba pełnoletnią (powyżej 18). Do powyższych ma zastosowanie tylko Regulamin quantex.pl